Natalia Costello


At the grottos near Puerto Egas on Santiago, Natalia takes careful notes.

At Punta Suarez on Española, Natalia takes aim.

Return to protagonists